Algemene verkoopsvoorwaarden

WIJNDOMEIN OUD CONYNSBERGH

 

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) behoren bij de activiteiten van "Oud Conynsbergh" :

Wijndomein Oud Conynsbergh BV

Konijnenbergstraat 2

2530 Boechout

Ondernemingsnummer 0550.487.272                                              

BTW nummer BE 0550.487.272                                          

E-mail :  info@oudconynsbergh.be

 

Definities: 

“Opdrachtgever”: Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie die een beroep doet op een product of dienst van Oud Conynsbergh.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen en overeenkomsten, alsmede alle producten en diensten, geleverd door Oud Conynsbergh, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling impliceert de onvoorwaardelijke en onherroepelijke instemming met deze Algemene Voorwaarden dewelke de Opdrachtgever erkent gelezen en aanvaard te hebben.

 3. Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie één van de artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden standhouden.

 4. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever wordt door Oud Conynsbergh uitdrukkelijk van de hand gewezen, zelfs indien (i) deze laatsten eerder aan Oud Conynsbergh werden overgemaakt dan betreffende Algemene Voorwaarden aan koper en/of indien zij de toepasselijkheid van huidige Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk uitsluiten.

 5. De administratie van Oud Conynsbergh geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Opdrachtgever gesloten koopovereenkomsten en gedane betalingen en van door Oud Conynsbergh verrichte leveringen. Oud Conynsbergh en de koper erkennen dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

 6. Oud Conynsbergh is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Opdrachtgever of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten of diensten mochten lijden. Hieronder is onder andere ook begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade. 

 7. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door Oud Conynsbergh zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

 8. Alle prijzen worden aangegeven in Euro's, inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.


ARTIKEL 2: OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van de Opdrachtgever door Oud Conynsbergh.

 2. De Opdrachtgever is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e-mail wordt overeengekomen.

 3. Oud Conynsbergh behoudt zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgave van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht kosteloos te annuleren.

 4. Op onze overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomsten voortvloeiende geschillen worden bij uitsluiting berecht door de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.


ARTIKEL 3: ALCOHOL & VERANTWOORDELIJKHEID

Oud Conynsbergh verkoopt geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Door de aanvaarding van de algemene voorwaarden door de Opdrachtgever bij bestelling, verklaart de Opdrachtgever expliciet dat hij ouder is dan 18 jaar.


ARTIKEL 4: PRIJZEN

 1.  De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet in de genoemde prijzen inbegrepen.

 2. Leveringskosten België
  Voor leveringen binnen België wordt steeds 8 € aangerekend.
  Bestellingen worden in België gratis geleverd vanaf een aankoop van € 168 (BTW incl.).
  Indien niet aan bovenstaande omzetvereiste voor gratis levering wordt voldaan, zal Oud Conynsbergh steeds een leveringskost van 8 €  in rekening brengen.

 3. Leveringskosten Buitenland
  Voor verzendingen buiten België gelden volgende leveringskosten:
  Nederland en Groothertogdom Luxemburg: 15 € (BTW incl.).
  Wij verzenden enkel naar landen binnen de Benelux.

 4. In sommige gevallen is sprake van promotieprijzen. Promotieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig en zulks zolang de voorraad strekt. Op de toepassing van deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt. Promotieprijzen zijn nooit cumulatief met eventuele andere kortingen of gunstvoorwaarden.

 5. Oud Conynsbergh is nooit gehouden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 6. Oud Conynsbergh houdt zich bovendien het recht voor om prijzen te wijzigen voor nog te leveren waren, op basis van prijsstijgingen van een leverancier, koersstijgingen, accijnsstijgingen, BTW verhogingen en/of jaarlijkse indexaanpassingen. In die context vervangen nieuwe prijslijsten steeds voorgaande.


ARTIKEL 5: LEVERTIJD

 1. Oud Conynsbergh streeft ernaar om bestellingen binnen 2 (twee) tot 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, is Oud Conynsbergh niet gebonden door de opgegeven leveringstermijnen.

 2. De uiterste leveringstermijn is 30 (dertig) dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan Oud Conynsbergh kan worden toegerekend.

 3. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Opdrachtgever hiervan uiterlijk 30 (dertig) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Oud Conynsbergh zal in dat geval voor terugbetaling zorgen binnen de 30 (dertig) dagen.

 4. Alle door Oud Conynsbergh genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Oud Conynsbergh bekend waren.

 5. Overschrijding van de door Oud Conynsbergh opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Opdrachtgever nooit recht op schadevergoeding.


ARTIKEL 6: BETALING

 1. Online bestellingen worden onmiddellijk afgerekend via de payment provider in onze webshop. Onze payment provider laat betalingen toe via Kredietkaart (VISA, MasterCard) en paypal.

 2. Laattijdige betalingen impliceren dat van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd is van 12,00 % per jaar, alsook een conventuele schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 40€.
  Alle invorderingskosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen volledig voor rekening van de Opdrachtgever.
  In geval van niet tijdige betaling is Oud Conynsbergh gerechtigd de voor haar uit de overeenkomst van opdracht voortvloeiende verplichtingen op te schorten tot het moment dat zij alsnog betaling van het alsdan verschuldigde bedrag - inclusief eventuele rente en kosten - heeft ontvangen. Zij is niet gehouden het reeds ontvangen voorschot aan Opdrachtgever te restitueren.

 3. Oud Conynsbergh behoudt zich het eigendom voor van alle door haar geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Oud Conynsbergh aan de klant geleverde of nog te leveren goederen. Alle risico’s betreffende de producten zijn ten laste van de opdrachtgever vanaf het ogenblik waarop deze producten hem ter beschikking worden gesteld. Het risico tijdens het transport van de door de opdrachtgever gekochte producten is ten laste van Oud Conynsbergh.

 4. Klachten in verband met facturen, producten en/of diensten dienen binnen de acht dagen na de factuurdatum aangetekend in ons bezit te zijn.


ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Oud Conynsbergh is nooit aansprakelijk voor enige indirecte schade, zoals die tengevolge van een bedrijfsstillegging, -vertraging, - stoornis, of enige andere indirecte (bedrijfs)schade van Opdrachtgever of derden uit welke hoofde of van welke aard dan ook, hetgeen evenzeer geldt voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derden, welke wordt veroorzaakt aan of door respectievelijk de werking of niet werking c.q. onjuiste werking van de door haar geleverde media-productie.

 2. De Opdrachtgever is zich bewust van de risico's die het digitaal c.q. elektromagnetisch opslaan en overbrengen van informatie met zich meebrengen op het gebied van behoud en beveiliging van de data.


ARTIKEL 8: OVERMACHT

 1. Indien Oud Conynsbergh door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

 2. Ingeval van Overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade-) vergoeding, ook niet als Oud Conynsbergh als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

 3. Oud Conynsbergh zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.


ARTIKEL 9: HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENTEN

(Art. 46, $1, 2° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming)

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 (veertien) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

De kennisgeving wordt als tijdig aangemerkt indien zij schriftelijk of op een voor de ontvanger beschikbare en toegankelijke duurzame drager is verzonden vóór het verstrijken van de termijn. De kosten voor het terugzenden van de goederen bij de uitoefening van het herroepingsrecht zijn voor rekening van de klant.

Na ontvangst van de geretourneerde goederen zal Oud Conynsbergh het bedrag binnen de 8 dagen overmaken op uw bankrekening.

Oud Conynsbergh behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer de verpakking van het product is beschadigd of wanneer het product reeds is geopend. Oud Conynsbergh zal de koper hiervan schriftelijk of per e-mail in kennis stellen. Dit herroepingsrecht geldt enkel voor consumenten.


ARTIKEL 10: BEËINDIGING OPDRACHT

Oud Conynsbergh is te allen tijde gerechtigd om de uitvoering van een opdracht te beëindigen indien er sprake is van een gewichtige reden, zoals een verstoorde relatie met de Opdrachtgever, wanbetaling of een (dreigende) surséance of een faillissement van de Opdrachtgever. Oud Conynsbergh is alsdan nooit enige vergoeding aan de Opdrachtgever verschuldigd. 


ARTIKEL 11: BETALINGSVOORWAARDEN

Alle producten dienen betaald te worden voordat u er de rechtmatige eigenaar van wordt. Wij verwijzen naar artikel 6 voor onze betalingsmogelijkheden.


ARTIKEL 12: CONFORMITEIT

Wij herinneren u er aan dat er voor onze goederen een wettelijke waarborg van conformiteit geldt.


ARTIKEL 13: KLACHTEN/GESCHILLEN

Ontevreden? Wil u ons een probleem signaleren? Heeft u een klacht? Contacteer ons dan telefonisch of per e-mail. Wij zullen alles in het werk stellen om uw klacht grondig en snel te beantwoorden. Zou een klacht toch niet tot uw voldoening opgelost worden dan kan u deze registreren via het Europese ‘Online Dispute Resolution’ (ODR) platform via deze link:  http://ec.europa.eu/odr/


ARTIKEL 14 : PRIVACYVERKLARING

Wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens, verwijzen wij naar de privacyverklaring die u op onze website en via deze link kan consulteren.