Privacyverklaring

WIJNDOMEIN OUD CONYNSBERGH

 

Deze online privacyverklaring is ontworpen om u te informeren over de verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens via deze website.

Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website http://www.oudconynsbergh.be/

 

Over ons privacybeleid

Oudconynsbergh.be geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten en uw bestellingen hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking van derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop aangeboden dienstverlening van oudconynsbergh.be.  Wij nodigen u uit om deze verklaring grondig na te lezen zodat u weet hoe wij persoonsgegevens verwerken.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

Over de gegevensverwerking

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en wie deze gegevens kan raadplegen.

 

E-mail en mailinglijsten

Wij kunnen u per email nieuwsbrieven versturen met interessante informatie over het Wijndomein en eventuele acties/promoties. Onderaan elke e-mail nieuwsbrief vindt u een link om u eenvoudig uit te schrijven. Indien u deze link aanklikt, ontvangt u onze nieuwsbrief niet meer.  

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Het is mogelijk dat wij beroep doen op externe dienstverleners voor het uitvoeren van de leveringen. Het is met het oog op de levering van uw bestelling noodzakelijk dat wij over uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer, woonplaatsgegevens en emailadres beschikken en deze gegevens met onze logistieke dienstverleners kunnen delen. Zij gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. 

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze dagelijkse administratie maken wij gebruik van eigen software. Wij delen uw naam, voornaam, woonplaatsgegevens, telefoonnummer, emailadres en details met betrekking tot uw bestelling in dit geval niet. Uw gegevens worden beschermd opgeslagen en uitsluitend gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Wel kunnen wij verkoopfacturen met uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling delen met onze boekhouder. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het opstellen van boekhoudkundige documenten. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.  Onze boekhouder is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Onze boekhouder gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Doel van de gegevensverwerking

 

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening en de verkopen via de website. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt, de bestelling die u plaatst of de vraag die u ons stelt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor gerichte marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om –anders dan in het kader van uw opdracht, bestelling of vraag- op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij om aan boekhoudkundige en overige administratieve en wettelijke verplichtingen te voldoen. Derden die uw gegevens ontvangen zijn tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. U vindt hieromtrent meer informatie in onze cookieverklaring.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan oudconynsbergh.be op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

WIJNDOMEIN OUD CONYNSBERGH

Wij bewaren uw gegevens zolang u van ons klant bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een verzoek om vergeten te worden. Op grond van de toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

Uw rechten

Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende emailadres.

In het geval dat u de gegevens op een ander emailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingautoriteit indien u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken via info@oudconynsbergh.be. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Indien uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende emailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben.

 

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken via info@oudconynsbergh.be. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende emailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken via info@oudconynsbergh.be. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende emailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken via info@oudconynsbergh.be. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende emailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van oudconynsbergh.be. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Cookies

 

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens..

 

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie en wij adviseren u dus om deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven.

 

Contactgegevens

Wijndomein Oud Conynsbergh BV

Konijnenbergstraat 2

2530 Boechout

Ondernemingsnummer 0550.487.272                                               

BTW nummer BE 0550.487.272                                           

Email contactpersoon privacyzaken : info@oudconynsbergh.be

U kan eveneens contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit via :

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel : 02 274 48 00

Fax :  02 274 48 35

Email :  contact@apd-gba.be